Info@setnic-co.com

باتری های صنعتی نیروگاهی فیام

باتری های سرب اسیدی فیام برای کاربردهای با جریان بالا و زمان پشتیبانی طولانی و همچنین برای شرایط ناپایداری ولتاژ شبکه و تخلیه عمیق طراحی و تولید میگردند.
این باتری ها با حداقل سرویس و نگهداری در سه رنج متفاوت با طول عمرهای 15, 20 و 25 ساله ذیل تولید میگردند.
بیشتر
باتری های سرب اسیدی فیام برای کاربردهای با جریان بالا و زمان پشتیبانی طولانی و همچنین برای شرایط ناپایداری ولتاژ شبکه و تخلیه عمیق طراحی و تولید میگردند. این باتری ها با حداقل سرویس و نگهداری در سه رنج...
بیشتر
Flooded Lead Acid Batteries
Flooded Lead Acid Batteries
جدول مقایسه