Info@setnic-co.com

اخبار

نصب باتری های هوشمند نمکی در سایت مترو
۱۲ آبان ۱۳۹۲
ازچندین سال قبل باتریهای صنعتی هوشمند نمکی فیام مدل 110RW80/110V-80AH با مشخصات منحصر بفرد در سایت LPS مترو تهران واقع در ایستگاه تاتر شهر با موفقیت جایگزین 92 سلول باتری نیکل کادمیوم 1.2V/300Ah گردیده است .