Info@setnic-co.com

UPS ها و اینورترهای صنعتی - تک فاز و سه فاز

UPS ها و اینورترهای صنعتی ست نیک با طراحی هوشمند و بصورت سفارشی برای انواع کاربردهای صنعتی نظیر پست های فشارقوی ،کاربردهای نیروگاهی و صنعتی و برای راه اندازی بارهای سلفی و خازنی با توان هابی بالا طراحی و تولید میگردند.
همچنین وجودAutomatic By pass Switch با زمان تاخیر صفر ثانیه تامین کننده برق مطمئن و بدون وقفه در تمام کاربردهایی که نیاز به انرژی بدون وقفه دارند میگردد.
UPS ها و اینورترهای صنعتی ست نیک با طراحی هوشمند و بصورت سفارشی برای انواع کاربردهای صنعتی نظیر پست های فشارقوی ،کاربردهای نیروگاهی و صنعتی و برای راه اندازی بارهای سلفی و خازنی با توان هابی بالا طراحی و تولید میگردند. همچنین وجودAutomatic By pass Switch با زمان تاخیر صفر ثانیه تامین کننده برق مطمئن و بدون وقفه در تمام کاربردهایی که نیاز به...
بیشتر