Info@setnic-co.com

Energy Storage Solutions/ذخیره ساز انرژی برای نیروگاهای خورشیدی و ..

ذخیره سازی انرژی در توان و جریان بالا با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر نظیر آفتاب و بادو... یکی از مهمترین اهداف مورد نظربشر برای کاهش آلودگی در جهان امروز می باشد.
باتری های نمکی فیام با ولتاژ 620V/23.5KWH با حداقل وزن و حجم ایده آل ترین وسیله جهت ساخت نیروگاهای خورشیدی برای ایجاد آرزوی قدیمی بشر ، یعنی ساخت نیروگاه بدون آلودگی میباشد.
FIAMM Green Energy Island نمونه عملیاتی کاربرد این باتری هابرای تامین انرژی سبزو تامین این آرزوی دیرینه می باشد.